حج دکتر علی شریعتی

حج: آهنگ، قصد، یعنی حرکت و جهت حرکت نیز هم. همه چیز با کندن تو از خودت،
از زندگی ات و از همة علقه هایت آغاز می شود. مگر نه در شهرت ساکنی؟ سکونت،
سکون؟ حج، نفی سکون، زندگی چیزی که هدفش خودش است یعنی مرگ، نوعی مرگ
که نفس می کشد، مرگی جاندار، زیستنی مرداری، بودنی مردابی

لینک دانلود

/ 0 نظر / 11 بازدید