اگر تونستی بخون

"انباردارا: ای انباردار؛ ارزن آمد: اگر زنى‌ آمد؛ گندم گونى: که گندم گون بود؛
نخود آمد: خودش نیامده؛ ماش فرستادیم: ما او را فرستادیم؛
گندمش ده: به او گندم بده؛ که برنج آمد: که با رنج و مشقت آمده."
 
/ 0 نظر / 15 بازدید