مدل ترک سیگار دکتر شریعتی از قول شهیدبهشتی

روزهایی که دکتر تازه از زندان درآمده بود به دیدن ایشان رفته 

بودیم. یکی دو نفر از دوستان دیگر هم بودند. در آنجا دیدم دکتر خیلی بیش از گذشته سیگار می‌کشد و سیگارش را با آتش سیگار 

قبلی روشن می‌کرد. گفتم دکتر، خیلی بیش از گذشته سیگار می‌کشی؛ برای سلامتی‌ات خطر دارد! یکی از دوستانمان گفت: بله، 

مرحوم همایون که از موسسین حسینیه ارشاد بود می‌گفت که ما به دکتر گفتیم این سیگار و کبریت را بگذار کنار. دکتر از این سفارش 

ما نصفش را قبول کرد و کبریت را گذاشت کنار!»

/ 0 نظر / 28 بازدید