پدر و مادری مقتدر باشید

تربیت فرزندان شامل سه سبک متعادل، سخت‌گیرانه و سهل‌گیرانه است.
 
متخصصان معتقدند در سبک متعادل محبت و کنترل در حد زیاد، در سبک سخت‌گیرانه کنترل زیاد و محبت کم و در سبک سهل‌گیرانه محبت زیاد است و کنترلی وجود ندارد.
 
 بهترین سبک تربیت فرزند، سب متعادل است اما محبت و کنترل زیاد به معنی حد افراطی آن نیست بلکه توجه به توانایی و استعدادهای فرزندان وایجاد صمیمیت و احترام متقابل بین آن‌هاست.
 
 به بیان ساده‌تر در رفتار والدین هم منطق وهم احساس به اندازه‌ی متعادل و کافی نقش دارند، در نتیجه فرزندان چنین سبکی نرمال‌تر از دیگر فرزندان و دارای اعتماد به نفس و استقلال فکری بیشتری می‌باشند همچنین توانایی تصمیم‌گیری و حل مسئله در این افراد بیشتر از سایرین دیده می‌شود.
 
 فرزندان با تربیت در این سبک در واقع مهارت‌های فردی بیشتری دارند در مقابل باید انتظارات و خواسته‌های والدین منطقی باشند و آنها سعی کنند تا با زیرکی و قانع کردن فرزندان خود خواسته‌هایشان  را مطرح کنند.متخصصان معتقدند در سبک متعادل محبت و کنترل در حد زیاد، در سبک سخت‌گیرانه کنترل زیاد و محبت کم و در سبک سهل‌گیرانه محبت زیاد است و کنترلی وجود ندارد.
 
 بهترین سبک تربیت فرزند، سب متعادل است اما محبت و کنترل زیاد به معنی حد افراطی آن نیست بلکه توجه به توانایی و استعدادهای فرزندان وایجاد صمیمیت و احترام متقابل بین آن‌هاست.
 به بیان ساده‌تر در رفتار والدین هم منطق وهم احساس به اندازه‌ی متعادل و کافی نقش دارند، در نتیجه فرزندان چنین سبکی نرمال‌تر از دیگر فرزندان و دارای اعتماد به نفس و استقلال فکری بیشتری می‌باشند همچنین توانایی تصمیم‌گیری و حل مسئله در این افراد بیشتر از سایرین دیده می‌شود.
 
 فرزندان با تربیت در این سبک در واقع مهارت‌های فردی بیشتری دارند در مقابل باید انتظارات و خواسته‌های والدین منطقی باشند و آنها سعی کنند تا با زیرکی و قانع کردن فرزندان خود خواسته‌هایشان  را مطرح کنند.
/ 0 نظر / 13 بازدید