دست به دامن خدا که می شوم
چیزی آهسته درون من

به صدا می آید که...

نترس!

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست...