زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند

گوشت بدن خود را جدا میکرد و به جوجه هایش میداد تا بخورند

زمستان تمام شد کلاغ مرد اما بچه هایش نجات پیدا کردند

و گفتند خوب شد که مرد و از این غذای تکراری راحت شدیم

اینست واقعیت تلخ روزگار ما...!