www.drrezae.ir 

پاورپوینت  مدل برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی


برای مفهوم فرهنگ، تعاریف متعددی وجود دارد.
امروزه این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و مهم در هر حوزه ای به شمار می رود.
برنامه ریزی فرهنگی امروزه به عنوان اصلی در کلیه فعالیت های اجتماعی، آموزشی و.... به شمار می‏رود.
مفهوم برنامه ریزی با هدف گذاری عجین شده است و همچنین  نگرش دراز مدت را به ذهن متبادر می کند.
داشتن نگاهی دراز مدت و استراتژیک به مقوله فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی، می تواند تحول عمده و مهمی در برنامه ریزی فرهنگی و اثربخشی آن