خداوندا !
 
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
 
پس مرا دریاب
 
و به سوی خویش بازگردان ،
 
دستان مهربانت را بگشا