چرخاش سالمن :در آینده باید طوری بسازیم که چرخاشم له شوند