خدایا
مرا ببخش بخاطر تمام دربهایی که کوبیدم
 
و خانه تو نبود !