سازمان صلیب سرخ جهانی اخیرا عکسی از یک نوع عنکبوت آفریقایی که به

دلایل مجهولی در سرتاسر جهان و ایران پخش شده است را منتشر نموده است نیش
این عنکبوت تا 4 روز هیچ تاثیر و اثری نداشته و وقتی عیان می شود که دیگر
کار از کار گذشته است.این سازمان از تمام افراد و شبکه های اجتماعی
خواسته تا در اطلاع رسانی تصویر این بندپا مشارکت کنند.شما نیز آنرا با
دیگران مطرح کنی