خیلی ها خوردن ماهی را دوست دارند اما ازگیر کردن تیغ ماهی
 درگلو میترسند اگر خدایی ناکرده تیغ گیر کرد چند حبه زیتون درظرفی بریزید


وبا یک لیوان اب چند دقیقه بجوشانید بعد اب راصاف کرده
 
وکم کم اب رابخورید قاشق قاشق چند دقیقه بعد احساس راحتی
 
خواهید کرد
 
 
یک ازمایش کوچک بکنید چند حبه زیتون بجوشانید و در ابش چندتا تیغ
 
ماهی بگذارید چند دقیقه بعد تیغها نرم خواهد شد مثل ماکارونی